2021. január. 18, hétfő
Piroska napja van.
 
Címoldal | Városi hírek | Kulturális hírek | Rólunk | Elérhetőségünk | Youtube csatornánk |
 
Bihari Szociális Szolgáltató Központ

 
 
2020-11-11 13:46:52
 
 
Az új típusú koronavírus magyarországi megjelenése kapcsán a vírus terjedésének megelőzése érdekében összhangban a megjelent jogszabályokkal a Bihari Szociális Szolgáltató Központ (4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2.) által nyújtott szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában 2020. november 10. 24.00 órától, annak módosításáig, illetőleg visszavonásáig a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása mint intézményfenntartó nevében az alábbi intézkedéseket vezetem be az intézmény székhelyén és telephelyein:


 


 

I. Szociális alapszolgáltatások:

Szociális alapszolgáltatások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből ideiglenesen el lehet térni.

Étkeztetés (szociális konyha formájában nyújtott ellátás) vonatkozásában az intézkedés időtartama alatt az étel kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztása és elvitele nem biztosított az intézmény ellátási területén: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Fúrta, Kismarja, Mezősas, Tépe, Zsáka.

Az intézmény folyamatosan gondoskodik a napi egyszeri meleg étkeztetésről az ellátást igénybe vevő részére lakásra szállítással.

Az intézkedés időtartama alatt a kiszállítás az intézmény ellátási területén ingyenes.

Házi segítségnyújtás keretében a szociális segítést vagy személyi gondozást folyamatosan biztosítja az intézmény az ellátási területén: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Fúrta, Gáborján, Mezősas, Kismarja, Tépe, Zsáka.

Az ellátottak részére az intézmény gondozói tényszerű tájékoztatást nyújtanak a vírus megelőzése kapcsán a legfontosabb tudnivalókról a koronavírussal kapcsolatos aktuális, hiteles koronavirus.gov.hu oldal alapján.

Amennyiben bármelyik ellátott a koronavírus-betegségre utaló jeleket észlel magán és ezt jelzi az intézmény gondozójának, legelőször is tájékoztatni kell arról, hogy haladéktalanul telefonon keresse meg körzeti-, vagy kezelőorvosát.

Nappali ellátások

Időskorúak nappali ellátása

Az intézkedés időszaka alatt az intézmény telephelyein

Berettyóújfalui Idősek Klubja (4100 Berettyóújfalu, Puskin utca 48.) Bakonszegi Idősek Klubja (4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a.)

Csökmői Idősek Klubja (4145 Csökmő, Kossuth u. 117.)

Esztári Idősek Klubja (4124 Esztár, Kossuth u. 1.)

Furtai Idősek Klubja (4141 Fúrta, Petőfi u. 2.)

Mezősasi Idősek Klubja (4134 Mezősas, Nagy S. u. 43.)

Zsákai Idősek Klubja (4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 8.) az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 5/A. § c) pontja alapján a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a nappali ellátás szolgáltatási elemei közül a következőket biztosítja:

Tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatáselemeket.

A tanácsadás szolgáltatáselem fogalmát az 1/2000. ( 1.7.) SzCsM rendelet 2. §

la)     pontja határozza meg:

„az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul”

Az esetkezelés szolgáltatáselem fogalmát az 1/2000. ( Í.7.) SzCsM rendelet 2. §

lb)     pontja határozza meg:

„az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe”

A gondozás szolgáltatáselem fogalmát az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. § ld) pontja határozza meg:

„az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését”

A háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatáselem fogalmát az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 2. § lh) pontja határozza meg:

„az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani”

Jelen utasítás visszavonásáig a tanácsadás és az esetkezelés elektronikusan és telefonon történik az alábbi elérhetőségeken és kapcsolattartó személyekkel:

Telephely neve

elektronikus levélcíme

telefonszáma

Kapcsolattartó személy neve

Berettyóújfalui Idősek Klubja

szockozpont4I OOicúgmail. com

06 30/269- 76-69

Gógán Péterné

Bakonszegi Idősek Klubja

idosekklubjal986@gmail.com

06 30/483- 94-63

Marciin Erika

Csökmői Idősek Klubja

bszszk4101 @gmail.com

06 54/402- 731

Szakálné Papp Zsuzsanna

Esztári Idősek Klubja

bszszkesztar@gmail. com

0630/352-

91-48

Korcsmámé Széles Anikó

Furtai Idősek Klubja

bszszkfurta @gamil. com

0654/441-

422

Feketéné Halász Éva

Mezősasi Idősek Klubja

idosekklubjamezosas@gmail.com

06 30/269- 87-98

Szémán Ildikó

Zsákai Idősek Klubja

zidosklub @gmail. com

06 54/442- 135

Incze Erika

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az intézkedés időszaka alatt az intézmény telephelyein

Berettyóújfalui Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 10.)

Bakonszegi Idősek Klubja (4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a.)

CsökmŐi Idősek Klubja (4145 Csökmő, Kossuth u. 117.)

Furtai Idősek Klubja (4141 Fúrta, Petőfi u. 2.)

Zsákai Idősek Klubja (4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 8.)

az 1/2000. ( 1.7.) SzCsM rendelet 5/A. § c) pontja alapján a Rihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a fogyatékos személyek nappali ellátás szolgáltatási elemei közül a következőket biztosítja:

Az időskorúak nappali ellátásánál fent felsorolt szolgáltatáselemeken - tanácsadás, esetkezelés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás - kívül az étkeztetés és a felügyelet szolgáltatáselemet.

Az étkeztetés szolgáltatáselem fogalmát az 1/200Ö. (1.7.) SzCsM rendelet 2. § le) pontja határozza meg:

„gondoskodás az egyszeri meleg ételről kérelemre rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő számára a szolgáltatónál”

A felügyelet szolgáltatáselem fogalmát az 1/2000. ( 1.7.) SzCsM rendelet 2. § lg) pontja határozza meg:

„az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll”

A fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vevők részére az intézmény folyamatosan gondoskodik a napi egyszeri meleg étkeztetésről lakásra szállítással.

Az intézkedés időtartama alatt a kiszállítás az intézmény ellátási területén ingyenes.

A felügyeletet egyéni igények alapján, szükség szerint biztosítja az intézmény a telephelyein kivétel: Berettyóújfalui Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 10.).

Jelen utasítás visszavonásáig a tanácsadás és az esetkezelés elektronikusan és telefonon történik az alábbi elérhetőségeken és kapcsolattartó személyekkel:

Telephely neve

elektronikus levélcíme

telefonszáma

Kapcsolattartó személy neve

Berettyóújfalui Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

szockozpont4100 @gmail. com

0630/360-29-

66

Goronné Ondré Katalin

Bakonszegi Idősek Klubja

idosekklubjal986@gmail.com

0630/483-94-

63

Marciin Erika

CsÖkmői Idősek Klubja

bszszk4101 @gmail. com

06 54/402- 731

Szakálné Papp Zsuzsanna

Furtai Idősek Klubja

bszszkfurta @gamil. com

06 54/441- 422

Feketéné Halász Éva

Zsákai Idősek Klubja

zidosklub @gmail. com

06 54/442- 135

Incze Erika

 

 

 

 

 

Intézkedem a nappali ellátások Szakmai Programjának átmeneti módosításáról a fenti szolgáltatáselemek biztosítása miatt.

Az intézkedéseimet Összhangban a megjelent jogszabályokkal a koronavírus elterjedésének megakadályozása és a fokozottan veszélyeztetett korcsoport (időskorúak, fogyatékos személyek, krónikus betegségben szenvedők) védelme miatt tettem, a célból, hogy otthonukban maradjanak és körükben a fertőzés kockázatát csökkentsem.

II. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

Család- és Gyermekjóléti Központ székhely:

4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2. sz.

A székhelyen kívüli ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:

4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9. sz.

4138 Komádi, Hősök tere 4. sz.

A személyes ügyfélfogadás az ellátás nyújtás helyein előzetes időpontegyeztetés alapján történik. Az időpontegyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

elektronikus levélcím

telefonszámok

4100 Berettyóújfalu, Adv Endre u. 2. sz.

gyermekjoletibujfalu@gmail.com

54/500-032

4110 Biharkeresztes, Damianich n. 9. sz.

gyermekjoletibujfalu@gmail.com

06 30/ 652-29 69

4138 Komádi, Hősök tere 4. sz.

gyermekjoletibujfaIu@gmail.com

06 30/975-6294

 

 

 

 

 

Az intézmény nyitvatartási idején túl, folyamatosan működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat Berettyóújfalui járásban hívható telefonszámát:

06/54 500-032

a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség: tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása céljából

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám

06 80/212-021

A pszichológiai, családterápiás és jogi tanácsadás személyes ügyfélfogadására előzetes időpontegyeztetés alapján az intézmény székhelyén (4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2.) van lehetőség. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségekben (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9. sz., valamint 4138 Komádi, Hősök tere 4. sz.) a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A tanácsadók ügyfélfogadási idejükben az alábbi telefonszámon érhetők el a Berettyóújfalui járás lakossága számára:

pszichológiai tanácsadó

06 30/164-6325

családterápiás tanácsadó

06 30/164-6318

 

 

 

 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az intézkedés időtartama alatt az óvodai- és iskolai szociális segítő szakemberek feladataikat azokban a köznevelési intézményben végzik, ahol nincs digitális munkarend bevezetve (óvodák és általános iskolák).

Azon köznevelési intézmények számára, ahol személyes ügyfélfogadásuk szünetel, feladatuk telefonon és elektronikusan segítséget nyújtani a Berettyóújfalui járásban élő gyermekeknek, szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarendbe való beilleszkedéshez, valamint hozzájárulni a gyermekek tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez, támogatni a pedagógusok munkáját.

Az óvodai és iskolai szociális segítők ügyfélfogadási idejükben az alábbi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetők el a Berettyóújfalui járás lakossága számára:

elektronikus levélcím

telefonszámok

szoc.segitok@gmail.com

06 30/164-6317

06 30/164-6326

 

 

 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

A személyes ügyfélfogadás előzetes időpontegyeztetés alapján történik. Az időpontegyeztetés az alábbi elérhetőségen lehetséges:

06-30-811-0722

székhely:

4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2. sz.

ellátottak számára nyitva álló esyéb helyiségek:

4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24. sz.

4145 Csökmő, Kossuth u. 110. sz 4144 Darvas, Rákóczi u. 56.

  1. Fúrta, Petőfi u. 1.

4143 Vekerd, Kossuth u.18. sz.

  1. Zsáka, Bethlen Gábor u. 8. sz.

A szolgáltatásnál az intézmény helyettesítés esetén a személyes ügyfélfogadást az intézkedés időtartama alatt nem biztosítja az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségekben.

 



 
Címkék:



 
Megosztás:

Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz  

 
Hozzászólás:



 
 
Makk Kálmán Mozi                       

 
Bihari Hírlap
legfrissebb száma

Bihari Hírlap legfrissebb száma

Eseménynaptár
ESEMÉNYNAPTÁR                                                                 

 <<   2021 január   >> 
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ                                               MÉDIAAJÁNLAT                                               JOGI NYILATKOZAT | TECHNIKAI AJÁNLÁS